تعصب                


ای بیوطنان، بیوطنی کیش خدا نیست
کج باوری ظلم است و ستم، دین خدا نیست

افسوس که حرمتی براین ملک نداشتید
خودبینی قاطع به همین است و از آن نیست

گفتید: بگیریم و ببندیم و برانیم
بیداد و ستم دولت این است و از آن نیست

این باده نو آمده در دست که دارید
از سامریه وصل به این است - به آن نیست!

گیرم به یقین در ر‌ه امّت بسرودید
هر زوزهٔ بتخانه که از راه رسید، باد صبا نیست

این پرچم سرخی به تعصب که به بالاست
از زیر زمین آمده است، سوی خدا نیست

امروز اگر توبه گر ایزد و ملت چو نباشید
فردای به دوزخ به جز از آتش و آه - چیست؟