ریتم این نیایش شکسته شد تا نوای نقص شنیده و دل ناقص قلم نمایان شود