به نام خداوند قربانیان توحش غرب،
به نام پروردگار مام داغدیده وطن،
به نام جلیس مادران عراق و فلسطین،
به نام وکیل یتیمان یمن و افغان،
به نام شاهد درد سوریه و لبنان

تلاشی برای به تصویر کشیدن صدای پتک قاضی برفرق سر ظلمه

قتل عامی‌ که جنگ خوانده شد
فریاد آن کودک معصومی که گلوله‌های داغ شما را به جان بهاورش خرید

تا به انتهای فلک خواهد رسید


نفرین داغ دیده مادری که تا مقصد اشک با نفس‌های لرزان جنگید

تا به انتهای فلک خواهد رسید


به شیونی که سکوت پدر را به هنگام ریختن خاک بر تکّه های پیکر فرزند در هم شکست

به صدای ضجّه جوانی‌ که در آتش تان نشست

به پیام چشمان از نور رمیده ز دست مزدورانتان

و ناله های خون به دیدگان - از روح مکیدنتان


که باران خشمی روز افزون


و شب تاب

عالم

آلوده تان

را

در هم

خواهد

کوبید


و تا به انتهای فلک خواهید رسید