بارگذاری یک محصول هنری قدیمی‌ با کیفیت هر جمعه ساعت ۱۰و۳۰ شب به وقت ایران جزو برنامه‌های این تارنما میباشد