گلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


کنسرت هایده
۱۹۸۱کنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹


کنسرت ابی
۱۹۹۲به خانه
برمیگردیمما کجا
اونها کجاشیرهای
ایرانزمینتئاتر: بوی
خوش عشق


گلچین موسیقی
پاپ قدیمیکنسرت کامکارهاسال ۲۰۰۰کنسرت داریوش ۱۹۹۲
۱۹۹۳ کنسرت ابیکنسرت شجریان ۱۹۹۵
کنسرت فرزین ۱۹۸۸
۲۰۰۰ کنسرت گوگوش