گدایان بهرِ روزی طفلِ خود را کور می خواهند

طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند

گمانم مرده شویان راضیند بر مردنِ مردم

بنازم مطربان ، کاین خلق را مسرور می خواهند

شیخ فضل الله بحرانی


گلچینی از
بهترین ترانه
های قدیمی


ما کجا
اونها کجاکنسرت اندی ۱۹۹۳کنسرت ابی
۱۹۹۲به خانه
برمیگردیمکنسرت
سیاوش قمیشی
۱۹۹۹


شیرهای
ایرانزمینتئاتر: بوی
خوش عشق


گلچین موسیقی
پاپ قدیمیکنسرت کامکارهاسقوط۱۹۹۳ کنسرت ابیکنسرت داریوش ۱۹۹۲
کنسرت شجریان ۱۹۹۵
کنسرت فرزین ۱۹۸۸
۲۰۰۰ کنسرت گوگوش
شهر فرنگ
کنسرت شهلا سرشار
عقیلی
کنسرت شهره ۲۰۰۴
۱۹۹۷ کنسرت ابیکنسرت شهرام و لیلا
کنسرت
بیژن مرتضوی ۱۹۹۴
کنسرت امید ۱۹۹۹
کنسرت معین ۲۰۰۰
کنسرت مهرداد ۱۹۹۹
مسافر زمان
کنسرت شماعی زاده
کنسرت ابی ۲۰۰۲
کنسرت در تهران ۱۳۵۵
کنسرت در تهران ۱۳۵۶
کنسرت هایده و ویگن
کنسرت ویگن
کنسرت هایده
۱۹۸۱Ajda PekkanEmel Sayinکنسرت ابی جان جوانیرنگارنگ ۱

ستار
پنجره ها
Bye Bye LA
پیوند
نیکزاد و شجریان
کنسرت امید ۲۰۰۰
کنسرت ابی ۱۹۹۹
فرخزاد در ایران ۱
فرخزاد در ایران ۲
فرخزاد در ایران ۳